Archive for มกราคม, 2014

ประชุมกิจการสโมสร ฐท.สส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประธานกิจการสโมสร ฐท.สส. กำหนดประชุมกิจการสโมสร ฐท.สส. ในวันจันทร์ที่ ๓ กพ.๕๗ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม ร้านอาหารชาญชล จึงเรียนเชิญคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดกาารประชุมประสานได้ที่ น.ท.อารี ฯ หน.แผนกสโมสร โทร.๗๑๑๘๒

กิจกรรมพบปะผู้สนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒๐๑๔

สโมสรราชนาวี จะจัดให้มีกิจกรรมพบปะผู้ให้การสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สนับสนุนได้รับรู้แนวทางการบริหารและดำเนินงานของทางสโมสร พร้อมเปิดตัวนักเตะและโค้ชใหม่ ตลอดจนเสื้อทีมใหม่ อันจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้การสนับสนุนทีมกับผู้บริหารทีม ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗๐๐ – ๑๙๐๐ ณ บริเวณภายในสนามฟุตบอลด้านสกอร์บอร์ด ภายใต้ชื่องาน “มีท่าน… จึงมีสโมสรราชนาวีในวันนี้”

การดำเนินกิจกรรมฯ ประกอบด้วย

                     –   การนำเสนอประวัติความเป็นมาของสโมสร เปิดตัวนักเตะและทีมโค้ช ตลอดจนความสำคัญที่สโมสรจะตอบแทนคืนสู่สังคม

                     -   เรียนเชิญประธานสโมสรกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงแนวทางการทำทีมในปี ๒๕๕๗

                     -   สัมภาษณ์โค้ชและนักเตะ เกี่ยวกับการแข่งขันที่จะมาถึง ตลอดจนเสื้อทีมแข่งขัน

                     –   รับประทานอาหาร แบบค็อกเทล

 

การขอรับการสนับสนุนหนังสือเข้าห้องสมุดราชนาวิกสภา พื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒

กกพศ.ฐท.สส. กำหนดจะดำเนินการไปรับหนังสือภาษาต่างประเทศ จากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อนำมาสนับสนุนห้องสมุดราชนาวิกสภา พื้นที่สัตหีับ ที่ตั้งอยู่ที่โรงพลศึกษา ฐท.สส. 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ตามแผนงาน/กิจกรรม ในนโยบายของ ผบ.ฐท.สส. ด้านทั่วไป ข้อ ๑๔ ให้หน่วยต่าง ๆ ใน ฐท.สส. จัดกิจกรรมการอบรมให้กำลังพลร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น กกพศ.ฐท.สส. กำลังขอนุมัติจัดการบรรยายพิเศษ โดยได้เชิญนายสุเทพ เจือละออ นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรฯ จ.ระยอง มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. โดยมีกำลังพลทั้งหมดของ กกพศ.ฐท.สส. เข้ารับฟังการบรรยาย

ถนนคนเดิน และเิปิดท้ายขายของ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

กกพศ.ฐท.สส. กำลังขอเสนออนุมติจัดกิจกรรมถนนคนเดินและเปิืดท้ายขายของ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ บริเวณด้านหน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. ระหว่าง ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเ็ป็นไปตามแผนงาน/กิจกรรม ตามนโยบาย ผบ.ฐท.สส. ข้อ ๑๖ การจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่กำลังพลและครอบครัว ฐท.สส. ทั้งนี้ กำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่สัตหีบ ที่สนใจกรุณาติดต่อจองที่ได้ที่ นาวาโทวรศาสตร์ สอาดเอี่ยม โทร. ฐท.สส. ๗๑๑๕๒ และ ๐๘๑๑๗๔๐๐๗๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แผนกสโมสรพัฒนาพื้นที่

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๗ แผนกสโมสร กกพศ.ฐท.สส. ทำการพัฒนาพื้นที่ โดยการลอกคูด้านหลังสโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ทร. กับ ทร.สอ.

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๗ แผนกการกีฬา สนับสนุนเจ้าหน้าที่และสนามฟุตบอลหน้าสโมสรสัญญาบัตร ทำการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมฟุตบอล ทร.สอ. กับ ทร.

การแก้ไขทะเบียนครุภัณฑ์ แผนกสโมสร กกพศ.ฐท.สส.

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๗ แผนกสโมสร กกพศ.ฐท.สส. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ใหม่ให้ถูกต้อง

การซ้อมย่อยครั้งที่ ๑ พิธีกระทืำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๖ เวลา ๑๓๐๐ จัดวงโยธวาฑิต และเครื่องเสียง ร่วมงานซ้อมย่อย ครั้งที่ ๑ ของพิธีกระทำสัตย์ปฏิญญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานสวนสนาม สอ.รฝ.

เรือรบหลวงอังกฤษเยี่ยมประเทศไทย

-ใน ๙ ม.ค.๕๗ จัดวงโยธวาฑิต รับหมู่เรือฯ ประกอบด้วย KMS.Daring

- ใน ๑๑ ม.ค.๕๗ จัดวงโยธวาฑิตสำหรับกองทหารเกียรติยศ บน ร.ล.อ่างทอง

- ใน ๑๒ ม.ค.๕๗ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมฟุตบอลหมู่เรือ ทร.สอ. กับ ฐท.สส. ณ สนามฟุตบอล ฐท.สส.