Archive for พฤษภาคม, 2014

ประกาศค่านิยมร่วม กกพศ.ฐท.สส.

core value

core value2

ประกาศกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรื่อง ค่านิยมร่วม Core Value

เพื่อให้บุคลากรของ กกพศ.ฐท.สส. มีแนวทางยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ทำให้มีแนวทัศนคติ และแนวการปฏิบัติที่เหมือน ๆ กัน จนกลายเป็นคุณลักษณะที่บุคลากรทุกคนในองค์กรมี ตามค่านิยมองค์กรที่ว่า “การบริการคืองานของเรา – Service is Our Mission” สมควรกำหนดค่านิยมให้เกิดความเข้าใจและกิจกรรมที่ชัดเจน ๓ ประการ โดยใช้คำว่า SAD ให้บุคลากรของ กกพศ.ฐท.สส. ปฏิบัติ ดังนี้

 

§  มีใจรักบริการ Service  Mind หมายถึง ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ ทุกคนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ กกพศ.ฐท.สส. มองความสำคัญที่เป้าหมายการให้บริการเป็นงานหลักของหน่วย ความสำเร็จของ กกพศ.ฐท.สส. ถือว่าเป็นความสำเร็จของทุกแผนกและบุคลากรทุกคน               

§  มีความคิดเปลี่ยนแปลง Adaptive Thinking หมายถึง ต้องมีความคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้งานดีขึ้น ยอมรับในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ตลอดจนปรับตัวเพื่อรองรับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

§  มีแบ่งมอบหมายงาน Distributed Working หมายถึง มีการแบ่งมอบหมายงานกันชัดเจนและทั่วถึง เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีส่วนรวมในการทำงาน และยังต้องสามารถทำงานทดแทนกันได้ ด้วยการนำเอาระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพมาใช้

 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

                                                                                              นาวาเอก สุวัจ ดอนสกุล

                                                                                    ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับโครงสร้างสัวสดิการ ทร.

ศปส.ทร. กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับโครงสร้างสวัสดิการ ทร. ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จ.นครนายก 

ประชุมสวัสดิการภายใน ฐท.สส. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

ด้วยประธานกิจการสวัสดิการ ฐท.สส./ผบ.ฐท.สส. ขอเชิญกิจการสวัสดิการภายใน ฐท.สส. ร่วมประชุมประจำเดือน ในวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.

ประชุม นขต.ฐท.สส. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

snb_logo

ด้วย ผบ.ฐท.สส. เชิญ หน.นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.ฐท.สส.

ขอเชิญชมและเชียร์ทีมฟุตบอลสโมสรราชนาวี สู้ศึกยามาฮ่า ลีกวัน 2014

โปสเตอร์บอล 800x600

ขอเชิญชมและเชียร์ทีมฟุตบอลสโมสรราชนาวี สู้ศึกยามาฮ่า ลีกวัน 2014 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. โทร.๗๒๗๐๙ หรือฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฯ สโมสรฟุตบอลราชนาวี โทร.๗๑๑๙๑ ทุกวันเวลาราชการ

การสนับสนุนการฝึก CARAT2014

130612-N-YU572-012

 

กกพศ.ฐท.สส. สนับสนุนวงโยธวาฑิตและวงหัสดนตรี สนับสนุนการฝึก CARAT2014 ดังนี้

ใน ๒๐ พ.ค.๕๗

เวลา ๑๔๐๐ สนับสนุนวงโยธวาฑิตพิธีเปิดการฝึก CARAT2014 ณ สนามหน้าสโมสรสัญญาบัตร กร.

เวลา ๑๘๑๕ สนับสนุนวงโยธวาฑิตและวงหัสดนตรี งานเลี้ยงรับรองบน ร.ล.อ่างทอง ทลท.ฐท.สส.

ใน ๒๘ พ.ค.๕๗

เวลา ๑๕๐๐ สนับสนุนวงโยธวาฑิต สนับสนุนพิธีปิดการฝึก CARAT2014 ณ ทลท.ฐท.สส.

การซ้อมจินตลีลางานเลี้ยงรุ่นนายเรือ ๗๐

photo 1 (1) photo 2 (1)

photo 3 (1) photo 4 (2)

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พ.ค.๕๗ กำลังพลของ ดย.กกพศ.ฐท.สส. ดำเนินการซ้อมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงในแนวโมเดิร์นแดนซ์ เพื่อสนับสุนนงานเลี้ยงรุ่นนายเรือ ๗๐ (นตท.๑๓) ณ บ้านรับรอง ผบ.ทร.
 

สนับสนุนการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๗

photo 1 (2) photo 2 (2)

photo 3 (2) photo 3 (4)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๗๐๐ สนับสนุนวงโยธวาฑิตงานการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗ ของ ฐท.สส. โดยมี พล.รงท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผบ.ฐท.สสง มาเป็นประธานฯ

ขอเชิญชมงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๗

maxresdefault 1223788186

ฐท.สส. จะจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๓๐ ณ ลานหน้าพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยจะมีพิธีบรวงสรวง วางพวงมาลา การแสดงแฟนซีดริล และการแสดงละครหุ่นละครเล็ก จากคณะโจ หลุยส์ จึงขอเชิญชวนรวมงานวันอาภากรในวัน-เวลาดังกล่าว

รายนามผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ เมษายน ๒๕๕๗

cortn

กองทัพเรือได้จัดทำภาพพร้อมรายนามผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทร. เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้กำลังพลได้รับรู้รับทราบ