Archive for มิถุนายน, 2014

พิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนในชาติ พื้นที่สัตหีบ

ไนท์ รัชพลรัล นพวรรณสเตฟานี่ยุ่น กานต์ตาตั้ม สมประสงค์หรั่ง ร๊อคเคสตร้า

กำหนดพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนในชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๗๓๐ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนในชาติ พื้นที่สัตหีบ โดยมี พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ ขอเชิญชวนกำลังพล ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครับครัว ร่วมโครงการฯ ในงานประกอบด้วย กิจกรรมดนตรีสร้างความสุข กิจกรรมบริการประชาชน ประกอบด้วยการรักษาพยาบาล ตรวจฟัน นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า บริการตัดผม บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ละรถจักรยานยนต์ และบริการเครื่องดื่ม กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากธงฟ้า และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่และสาธารณประโยชน์

ในวันเปิดโครงการฯ เชิญพลกับเหล่าศิลปิน ดารานักร้อง ที่มาร่วมคืนความสุขให้คนในชาติ ประกอบด้วย หรั่ง ร๊อคเคสตร้า ตั้ม สมประสงค์ รัล นพวรรณ สเตฟานี่ และยุ่น กานต์ตา

กำหนดการโครงการคืนความสุขให้คนในชาติ พื้นที่สัตหีบ

กำหนดการในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้

                         วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗

                         เวลา ๑๗๓๐ พิธีเปิดโครงการ “คืนความสุข ให้คนในชาติ” ณ ลานด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ

                         เวลา ๑๖๓๐ – ๒๑๐๐ กิจกรรมดนตรีสร้างความสุข ณ ลานสวนกรมหลวงชุมพร           เขตอุดมศักดิ์ เป็นการบูรณาการดำเนินการด้านบันเทิงโดยนักดุริยางค์จากหน่วยงาน ทร.  ในพื้นที่สัตหีบ              ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา นย. การแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ และพบกับศิลปิน ดารา นักร้อง อาทิ เช่น หรั่ง ร๊อคเคสตร้า ตั้ม สมประสงค์ รัล นพวรรณ สเตฟานี่ และยุ่น กานต์ตา

                         เวลา ๑๓๐๐ – ๒๐๐๐ กิจกรรมบริการรักษาพยาบาล ตรวจฟัน นวดแผนโบราณ           นวดฝ่าเท้า และบริการตัดผม โดย ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ และ กิจการสโมสร ฐท.สส.

                         เวลา ๑๐๐๐ – ๒๑๐๐ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากธงฟ้า บริเวณลานด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ดำเนินการโดย กพร.ฐท.สส.

                         วันศุกร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๖

                         เวลา ๑๖๐๐ – ๑๖๓๐ กิจกรรมคืนความใสสะอาดให้กับหนองตะเคียน ณ อ่างเก็บน้ำ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ หนองตะเคียน เป็นกิจกรรมสร้างประโยชน์ร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับสังคม อันส่งให้เกิดความความสุขขึ้นในสังคม ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองสัตหีบ และอำเภอเมืองสัตหีบ

                         เวลา ๑๗๐๐ – ๒๑๐๐ กิจกรรมดนตรีสร้างความสุข ณ ลานสวนกรมหลวง กองทัพเรือเป็นการบูรณาการดำเนินการด้านบันเทิงโดยร้อย ปจว.นย.

                         เวลา ๑๓๐๐ – ๒๐๐๐ กิจกรรมบริการรักษาพยาบาล ตรวจฟัน นวดแผนโบราณ            นวดฝ่าเท้า และบริการตัดผม โดย ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ และ กิจการสโมสร ฐท.สส.

                         เวลา ๑๐๐๐ – ๒๑๐๐ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากธงฟ้า จากธงฟ้า บริเวณลานด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ดำเนินการโดย กพร.ฐท.สส.

                         วันเสาร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๕๖

                         เวลา ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่และสาธารณประโยชน์บริเวณสวน             กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนที่มาใช้ประโยชน์จากสวนกรมหลวงฯ ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอเมืองสัตหีบ และ กอง รปภ.ฐท.สส.

                         เวลา ๑๗๐๐ – ๒๑๐๐ กิจกรรมดนตรีสร้างความสุข ณ ลานสวนกรมหลวงชุมพร            กองทัพเรือ เป็นการบูรณาการดำเนินการด้านบันเทิงโดยนักร้องนักดนตรีจาก สอ.รฝ.

                         เวลา ๑๓๐๐ – ๒๐๐๐ กิจกรรมบริการรักษาพยาบาล ตรวจฟัน นวดแผนโบราณ            นวดฝ่าเท้า และบริการตัดผม โดย ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ และ กิจการสโมสร ฐท.สส.

                         เวลา ๑๐๐๐ – ๒๑๐๐ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากธงฟ้า บริเวณลานด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ดำเนินการโดย กพร.ฐท.สส.

โครงการคืนความสุขให้คนไทย พื้นที่สัตหีบ

ป้ายคืนความสุขไวนิล800x600

หลักการและเหตุผล       

สืบเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองของประชาชนที่หยั่งรากลึก ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งผิด ทั้งถูก การชุมนุมประท้วงที่ยาวนาน ตลอดจนเหตุการณ์ความรุนแรง มีการใช้อาวุธสงคราม รวมทั้งมีการทุจริต ทำผิดกฎหมาย เป็นผลให้ประชาชนทั่วไปไม่มีความสุข และไม่ปลอดภัย รัฐบาลรักษาการไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายปกติได้ และไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินด้วยอำนาจที่มีอยู่อย่างเพียงพอ การใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ ติดขัด ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ การจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๘ มีความล่าช้า ปัญหาเหล่านี้หากปล่อยให้ยืดเยื้อยาวนาน ย่อมส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของคนไทยโดยรวมและประเทศไทย จาก Road Map การดำเนินการระยะที่ ๑ ของ คสช. ที่มุ่งจะดำเนินการในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ให้เร็วที่สุด ในกรอบเวลา ๒ – ๓ เดือน นอกจากงานความมั่นคง โดยเริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปในระยะที่ ๒ ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ต้องเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยที่ คสช. ต้องการดำเนินการโดยเริ่มรวมกลุ่มจากเล็กมาใหญ่ เพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่เนิ่นและมิให้เป็นปัญหาต่อไปในระยะที่ ๒

เพื่อให้การดำเนินการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ อ.สัตหีบ เป็นรูปธรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดให้มีโครงการ “คืนความสุข ให้คนสัตหีบ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือกัน สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ และเป็นการกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสมานฉันท์ ไม่มีการแบ่งแยกฝ่าย อันจะส่งผลให้การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บรรลุตามความวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

        ๑. สร้างกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ภายในพื้นที่ อ.สัตหีบ อันจะส่งผลให้ลดความแบ่งแยก และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

        ๒. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผู้ที่มีความเห็นต่าง ให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่เนิ่น อันจะนำไปสู่ขบวนการแก้ปัญหาในระยะต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน

        โครงการ “คืนความสุข ให้คนสัตหีบ” ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิ.ย.๕๗ ณ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หนองตะเคียน รายละเอียดตามผนวก ก. รายละเอียดกิจกรรมฯ สรุปได้ ดังนี้

           – พิธีเปิดโครงการ “คืนความสุข ให้คนสัตหีบ” ณ ลานด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

           – กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อความสมานฉันท์

           – กิจกรรมดนตรีสร้างความสุข

           – กิจกรรมบริการรักษาพยาบาล ตรวจฟัน นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า และบริการตัดผม                           – กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากธงฟ้า

            – กิจกรรมคืนความใสสะอาดให้กับหนองตะเคียน

           – กิจกรรมพัฒนาพื้นที่และสาธารณประโยชน์

งบประมาณ (รายละเอียดตามผนวก ข. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ)

        ๑. พิธีเปิดโครงการ กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อความสมานฉันท์ กิจกรรมดนตรีสร้างความสุข กิจกรรมบริการรักษาพยาบาล ตรวจฟัน นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า และบริการตัดผม และกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ดำเนินการโดยงบประมาณของ ฐท.สส.

        ๒. กิจกรรมคืนความใสสะอาดให้กับหนองตะเคียน และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่และสาธารณประโยชน์บริเวณสวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดำเนินการโดยงบประมาณของเทศบาลเมืองสัตหีบ

ระยะเวลาดำเนินงาน

        ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

การสนับสนุน (รายละเอียดการขอรับการสนับสนุนผามผนวก ค. การขอรับการสนับสนุน)

        ๑. ฐท.สส. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับให้ นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ

        ๒. เทศบาลเมืองสัตหีบ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในพื้นที่ อ.สัตหีบ ทราบด้วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ๑. การปรองดองสมานฉันท์ ภายในพื้นที่ อ.สัตหีบ เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคม อันจะเป็นสร้างความสุขคืนให้กับประชาชนในพื้นที่

        ๒. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางผู้ที่มีความเห็นต่าง ทั้งภาครัฐ องคกรบริหารส่วนทองถิ่นในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ใหสามารถอยู่รวมกันอย่างมีความสุข

โครงการคืนความสุขให้คนไทย

photo 2 (1)

photo 1 (1)

ใน ๓ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๗๓๐ มทบ.๑๔ จัดโครงการคืนความสุขให้คนไทย ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เซนทรัล พัทยา โดยขอรับการสนับสนุนวงหัสดนตรีจาก แผนกดุริยางค์ กกพศ.ฐท.สส. ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ พล.ร.อ.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผบ.ฐท.สส. ได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมพิธีเปิดอาคาร กดน.กร.

ข่าวเชิญประชุมจัดพิธีเปิดอาคารใน 4 มิ.ย.57

กดน.กร. ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดอาคาร บก.กดน.กร. ในวันพุธที่ ๔ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ อาคารฝึกปราบ ด.