Archive for ธันวาคม, 2014

สาสน์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พี่ร้องน้องเต้น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

dance1

dance1

กิจการสโมสร ฐท.สส. ขอเชิืญร่วมลีลาศ พี่ร้องน้องเต้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘๐๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. สนใจติตต่อได้ที่กิจการสโมสร ฐท.สส. โทร. ๗๑๑๘๑ หรือ line : oclub ทุกวันเวลาราชการ

วันคล้ายประสูติ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกรียติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

photo

ใน ๑๙ ธ.ค.๕๗ แผนกดุริยางค์ กกพศ.ฐท.สส. สนับสนุนการจัดงานวันคล้ายประสูติ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกรียติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้วยการจัดวงโยธวาฑิต และนักร้องหมู่ประสานเสียงขับร้องเพลงดาบของชาติ เดินหน้า และดอกประดู

ทำความสะอาดใหญ่อาคารพลศึกษา ฐท .สส.

photo 1 (2) photo 2 (2)

photo 3 (1) photo 4 (1)

เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๕๗ แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ร่วมมือทำความสะอาดอาคารโดยรอบโรงพลศึกษา ฐท.สส. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบาย Happy Workplace ของ ทร.

ปรังปรุงระบบท่อระบายน้ำสระว่ายน้ำราชนาวี สัตหีบ

photo 1 (1) photo 2 (1)

photo 3 photo 4

เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๗ แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ดำเนินการซ่อมปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ สระว่ายน้ำราชนาวี สัตหีบ เพื่อเตรียมการรองรับการขอใช้สระว่ายน้ำให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานภายนอก

ภาพรวมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประชุมกิจการสโมสร ฐท.สส. ประจำเดือน ธ.ค.๕๗

กิจการสโมสร ฐท.สส. กำหนดจัดการประชุมประจำเดือน ธ.ค.๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๓๐๐ โดยมี น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผจก.กิจการสโมสรฯ เป็นประธานฯ โโยมีระเบียบวาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องตืดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑. ปดจ.๕๘ และแผนกลยุทธ์กิจการสโมสรฯ

- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การบรรจุกำลังพลของกิจการฯ (น.ทงอารี ฯ ชี้แจง)

๒. การจัดซื้อจัดจ้างของกิจการฯ (น.ต.หญิง มวลบุปผา ฯ ชี้แจ้ง)

๓. แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ปดจ.๕๘ (น.อ.วรศาสตร์ ฯ ชี้แจง)

๔. การจัดงานพี่ร้องน้องเต้น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (น.ท.อารี ฯ ชี้แจง)

๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์สโมสรสัญญาบัตร

- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน-เวลาดังกล่าว

ประชุมกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

กำหนดประชุมในวันพุธที่ ๒๔ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.แผนกฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ กกพศ.ฐท.สส. โดยมี น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผจก.กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหัีบ และ ผอ.กกพศ.ฐท.สส.เป้ฯประธานฯ โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้


- วารท่ี่ ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ


- วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ


๑. โครงสร้างกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ


- วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา


๑. การบรรจุกำลังพลของกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ (รอง


ผอ.กกพศ.ฐท.สส. ชี้แจง)


๒. งานหนังสือ และแบบฟอร์มการขอใช้ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ (น.ท.สุโข ฯ ชี้แจง)


๓. การจัดซื้อจัดจ้างของกิจการฯ และการมอบอำนาจ (รอง ผอ.กกพศ.ฐท.สส. ชี้แจง)


๔. การเงินของกิจการฯ (ร.อ.สมชาย ฯ ชี้แจง)


๕. การซ่อมบำรุงกิจการฯ และแผนการซ่อมบำรุงตาม ปดจ.๕๘ (น.ต.วิชาญ ฯ ชี้แจง)


- วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


ทั้งนี้ หลังประชุม หน.ธุรการ จัดอาหารจานเดียวเลี้ยงผู้เข้าประฃุมด้วย


ใช้เงินบริหารของกิจการฯ

ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ สวนทัศนาภิรมย์

photo 2

photo 3

เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗ กำลังพลและครอบครัว ฐท.สส. และหน่วยใกล้เคียง ประมาณ ๓๐๐ นาย มาร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพประจำเดือน ธ.ค.๕๗ และกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ สวนทัศนาภิรมย์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานทัพเรือสัตหีบจัดดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑

ฐานทัพเรือสัตหีบจัดดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑ ณ สวนทัศนาภิรมย์ ฐท.สส.