ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

c1

ณาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

 c3

ศาลาสวดอภิธรรมศพ ๑ – ๒

c4

ศาลาสวดอภิธรรมศพ ๓ – ๔

c5

ศาลาสวดพระอภิธรรมหลังใหญ่ (หน้าเมรุฯ)

c6

ศาลาเมรุฯ และเตาเผาศพ

ความเป็นมา :: 

histcrematory

ปี ๒๕๓๙ ทร. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดสร้างฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ในที่ดิน ทร. ทางด้านทิศตะวันตกของวัดสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้กับ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ข้าราชการ และครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายวงเงิน ๑๗,๕๙๙,๐๕๕.-บาท ประกอบด้วยอาคารศาลาหน้าเมรุ จำนวน ๑ หลัง ศาลาสวดพระอภิธรรมศพ จำนวน ๔ หลัง อาคารเมรุเผาศพ จำนวน ๑ หลัง พร้อมเตาเผาศพแบบใช้น้ำมันดีเซลพร้อมอุปกรณ์   จำนวน ๒ เตา โดยมอบให้ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการบริหารกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ซึ่งได้จัดให้เป็นกิจการหนึ่งในสวัสดิการภายใน ฐท.สส. ต่อมาในปี ๒๕๔๓ ทร. ได้อนุมัติให้จัดตั้งกิจการฌาปนสถาน ทร. ซึ่งเป็นสวัสดิการภายใน ทร. ระดับ ทร. โดยประกอบด้วย ๒ กิจการ ได้แก่ กิจการ    ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่กรุงเทพ (วัดเครือวัลย์) และกิจการ ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ โดยมี ผช.เสธ.ทร. ฝกพ. เป็นประธานการรมการกิจการฌาปนสถาน ทร. และในปี ๒๕๕๐ ฐท.สส. ได้อนุมัติให้ กกพศ.ฐท.สส. รับโอนกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบจากกิจการพิเศษ สวัสดิการภายใน ฐท.สส. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ฐท.สส. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๐ 

วัตถุประสงค์ :: ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้การสงเคราะห์ในการจัดการศพ และประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่กำลังพลของ ทร. และครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป

วิสัยทัศน์ :: ฌาปนสถาน ทร. จะเป็นหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ด้านการจัดการพิธีศพ และพิธีกรรมทางศาสนา ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และสมเกียรติ

ภารกิจ :: 

 • บริหารจัดการ และจัดการพิธีศพ และพิธีกรรมทางศาสนาแก่กำลังพลของ ทร. และครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป
 • พัฒนา ปรับปรุง กำลังพลและสถานที่บริเวณฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ให้มีความพร้อมในการบริการด้านการสงเคราะห์ศพอย่างมีคุณภาพ

การดำเนินการซ่อมทำที่ผ่านมา ::

maindrematory

แผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ :: รายละเอียด Click 

stracrematory

ขั้นตอนการดำเนินการจัดการศพ ::

 • แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภายใน 24 ชม. และขอใบมรณะบัตร
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสถาน ฯ เพื่อจองสถานที่และจัดการศพ
 • ติดต่อประสานงานการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี (หากเป็นสมาชิก ฯ )
 • จัดหาหีบศพ และดอกไม้หน้าศพ รวมทั้งอื่น ๆ ที่ต้องการ
 • จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ และนิมนต์พระสวดในพิธี
 • จัดหาอาหารและเครื่องดื่มเลื้ยงแขกที่มาร่วมงานศพ
 • แจ้งกำหนดวันเวลาสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
 • แจ้งจำนวนผู้มาร่วมพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อเตรียมสถานที่และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ดอกไม้จันทน์ ผ้าไตรบังสุกุล
 • แจ้งกำหนดเวลาเก็บอัฐิ และพระบังสุกุลในการแปรธาตุ
 • ติดต่อประสานเกี่ยวกับการลอยอังคาร (ถ้าต้องการ)
งานที่ณาปนสถาน ทร. สัตหีบ ดำเนินการ ::
 • ให้คำแนะนำในการแจ้งตายและจัดการศพ
 • ติดต่อประสานงานกับการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
 • จัดหาหีบศพพร้อมรถบริการ รับ – ส่ง ศพ
 • จัดหาดอกไม้สดหน้าศพและพวงหรีด
 • จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ
 • จัดหาอาหาร และเครื่องดื่ม
 • จัดหาดอกไม้จันทน์พร้อมช่อเชิญ
 • จัดการแปรธาตุและแนะนำในการลอยอังคาร
อัตราค่าบริการ :: รายละเอียดดูได้ที่นี่ Click
รู้ไว้ใช่ว่า :: รายละเอียดดูได้ที่นี่ Click
สถานที่ติดต่อ :: ฌานปสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ โทร. ๗๓๑๗๕ หรือ ธุรการ ฌาปนสถาน ทร.พื้นที่สัตหีบ  โทร. ๐๘๖ ๙๘๔ ๙๒๒๒ อีเมล์ sukho2519@gmail.com
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.