แผนกสโมสร

 • ความเป็นมา
 • การจัดหน่วย แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่

  • หมวดสโมสร มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับสโมสรนายทหารสัญญาบัตร และสโมสรนายทหารประทวน
  • หมวดบริการ มีหน้าที่ ให้บริการในกิจการสโมสร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กำลังพล อัตรากำลังพลทั้งสิ้น ๔๑ นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญยาบัตร ๖ นาย นายทหารประทวน จำนวน ๑๗ นาย พลทหาร จำนวน ๑๘ นาย บรรจุจริง ๑๙ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๔๖
 • งานที่ให้บริการ

  • สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. (พร้อมภาพประกอบแต่ละห้อง)
  • สโมสรประทวน ฐท.สส. (พร้อมภาพประกอบห้องพิเศษ)
  • สโมสรเรือใบ ฐท.สส
  • ห้องอาหารชาญฃล
  • ร้านกาแฟ Sea Sweet
 • สถานที่ติดต่อ แผนกสโมสร อาคารสโมสรสัญญาบัตร ติดกับสนามฟุตบอล ฐท.สส. โทร. ๗๑๓๘๕ อีเมล์ aree1960@gmail.com