แผนกดุริยางค์

  • ความเป็นมา แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานหนึ่งในอัตราหมุนเวียนที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ควบคุมในด้านสายวิทยาการ โดยกองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยงานระดับแผนกในปี พ.ศ.๒๕๐๑ และให้การปกครองบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกองบังคับการสถานนีทหารเรือสัตหีบ (เป็นชื่อเดิมในสมัยนั้น และได้เปลี่ยนเป็นชื่อ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๗) ต่อมากระทรวงกลาโหม ได้ลงคำสั่ง กห. ที่ ๑๕๖/๒๕๓๔ ลง ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ อนุมัติให้จัดตั้ง กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ และการปกครองบังคับบัญชาของแผนกดุริยางค์ ขึ้นตรงต่อกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • การจัดหน่วย แบ่งออกเป็น ๒ ได้แก่​​

    • หมวดโยธวาทิต มีหน้าที่ บรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต และวงแตรวงตามที่ได้รับมอบหมาย
    • หมวดหัสดนตรี มีหน้าที่ บรรเลงดนตรีวงหัสดนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย
  • กำลังพล
  • งานที่ให้บริการ​

  • สถานที่ติดต่อ แผนกดุริยางค์ กกพศ.ฐท.สส. โทร.๗๑๑๘๓, ๗๑๑๗๙ อีเมล์ tahnu.wan@hotmail.com