แผนกฌาปนสถาน

 • ความเป็นมา ทร.

  histcrematory

  • ปี ๒๕๓๙ ทร. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดสร้างฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ในที่ดิน ทร. ทางด้านทิศตะวันตกของวัดสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้กับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ข้าราชการ และครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายวงเงิน ๑๗,๕๙๙,๐๕๕.-บาท ประกอบด้วยอาคารศาลาหน้าเมรุ จำนวน ๑ หลัง ศาลาสวดพระอภิธรรมศพ จำนวน ๔ หลัง อาคารเมรุเผาศพ จำนวน ๑ หลัง พร้อมเตาเผาศพแบบใช้น้ำมันดีเซลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตา โดยมอบให้ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการบริหารกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ซึ่งได้จัดให้เป็นกิจการหนึ่งในสวัสดิการภายใน ฐท.สส. ถือเป็นสวัสดิการภายใน ทร. ระดับส่วนราชการ
  • ปี ๒๕๔๓ ทร. ได้อนุมัติให้จัดตั้งกิจการฌาปนสถาน ทร. ซึ่งเป็นสวัสดิการภายใน ทร. ระดับ ทร. โดยประกอบด้วย ๒ กิจการ ได้แก่ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่กรุงเทพ (วัดเครือวัลย์) และกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ โดยมี ผช.เสธ.ทร. ฝกพ. เป็นประธานการรมการกิจการฌาปนสถาน ทร. 
  • ปี ๒๕๕๐ ฐท.สส. ได้อนุมัติให้ กกพศ.ฐท.สส. รับโอนกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบจากกิจการพิเศษ สวัสดิการภายใน ฐท.สส. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ฐท.สส. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๐ 
 • ภารกิจ แผนกฌาปนสถาน กกพศ.ฐท.สส. ซึ่งมีหน้าที่ สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ การฌาปนกิจให้กับ ทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างในกองทัพเรือและครอบครัว 
 • กำลังพล มีอัตรากำลังพลทั้งสิ้น ๑๖ นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย นายทหารประทวน ๙ นาย (พ.จ.อ. ๔ และ จ.อ. ๕) และพลทหาร จำนวน ๕ นาย
 • งานที่ให้บริการ

   

  • ระเบียบการขอฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ
  • แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
  • อัตราค่าบริการ
 • สถานที่ติดต่อ แผนกฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ข้างวัดสัตหีบ โทร.๗๓๑๘๒, ๗๑๑๔๐ อีเมล์ chapanakit.satt@gmail.com