เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ กกพศ.ฐท.สส. จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานสโมสร ดนตรี กีฬา และการสงเคราะห์ศพที่มีคุณภาพ ในพื้นที่สัตหีบ

งานด้านสโมสร

 •     ความต้องการลูกค้า มีความต้องการได้รับการบริการที่มีความสบาย และเน้นราคาถูก
 •     เป้าหมาย จะให้บริการสโมสรด้วยความเป็นกันเอง และราคาถูก
 •     แนวทางการดำเนินงาน

  • ปรับปรุงการรับงานสโมสรนายทหารสัญญาบัตรแบบรวมการ (Packages) เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กกพศ.ฐท.สส เช่นเดียวกับสโมสรอื่น ๆ ดำเนินการ เช่น การขอใฃ้อาคารสโมสรสัญญาบัตร จะต้องใช้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี และอื่น ๆ จากของทางกิจการฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกำลังพลของ กกพศ.ฐท.สส.อีกทางหนึ่ง
  • จัดกิจกรรมบริเวณใกล้เคียง เพื่อดึงกลุ่มลูกค้า ด้วยการเสนอให้มีการจัดตลาดนัดขายของบริเวณถนนหน้าสโมสรสัญญาบัตรและหน้าตลาด (ขนาดไม่ใหญ่มาก) ซึ่งจะทำให้มีลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการกับสโมสรฯ ได้
  • ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ให้มีความน่าเข้าไปใช้ ทั้งนี้ กกพศ.ฐท.สส. จะดำเนินการเสนอแผนการดำเนินการไว้ใน ปดจ.ของกิจการสโมสรฯ ต่อไป
  • จัดหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดเก็บรายได้ให้เป็นระบบ เช่น การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งสามารถที่จะคุมยอดสิ่งของได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการมีความถูกต้องและโปร่งใส
  • การจัดชั่วโมงสำราญ จำนวน ๒ ครั้งต่อปี ด้วยการนำเสนอศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจ พร้อมทั้งจัดให้มีรางวัลตอบแทน
  • สามารถสนับสนุนการจัดเลี้ยงภายในของ ฐท.สส. ตามงานต่างๆ เช่น งานประชุม งานสัมมนา ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับความการสนับสนุนจากหน่วยภายใน ทร. ในใช้บริการ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ประกอบการจัดเลี้ยงที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจะขอดำเนินการจัดหาเป็นการลงทุนในส่วนของกิจการสโมสรฯ ต่อไป

งานด้านดุริยางค์

 •     ความต้องการลูกค้า มีความต้องการดนตรีที่เล่นได้หลากหลาย และเน้นฝีมือ
 •     เป้าหมาย จะให้บริการงานด้านดนตรีสตริง วงประเภทเครื่องสาย 5 ชิ้น และ ๓ ชิ้น วงโยธวาทิต โฟล์คซองประกอบกล่องริทึม การร้องประสานเสียง และสนับสนุนการฝึกเต้นรำและร้องเพลง
 •     แนวทางการดำเนินงาน

  • ปรับปรุงอุปกรณ์ดนตรี โดยจัดทำเป็นโครงการฯ แบ่งออกเป็นระยะ (Phase) ด้วยการพิจารณาตามลำดับความสำคัญ เพื่อลดงบประมาณดำเนินงาน
  • จัดให้มีการฝึกเต้นรำและร้องเพลง ด้วยการจัดทำซีดีคาราโอเกะเพลงประกอบการเต้นรำ และฝึกวงดนตรีให้สามารถเล่นเพลงเต้นรำได้
  • ปรับปรุงห้องฝึกร้องเพลงที่แผนกดุริยางค์ ให้สามารถร้องรับการฝึกหัดร้องเพลงให้กับข้าราชการและกำลังพลที่ต้องการ
  • สนับสนุนกิจการสโมสรฯ หากมีความต้องการดนตรีในงานเลี้ยงต่าง ๆ

งานด้านกีฬา

 •     ความต้องการลูกค้า มีความต้องการอุปกรณ์ทันสมัย และสนองตอบความต้องการ
 •     เป้าหมาย จะให้บริการงานกีฬาที่มีคุณภาพ   
 •    แนวทางการดำเนินงาน

  • โรงยิมและฟิสเนส จัดหาเครื่องออกกำลังกาย เช่น สายพานลู่วิ่งและเครื่องปั่นจักรยานที่เป็นมาตรฐาน Fitness อย่างละ ๑ เครื่อง เพื่อรองรับการออกกำลังกายภายในอาคาร ทั้งนี้ กกพศ.ฐท.สส. จะประสานเสนอเสนอผ่านกิจการกีฬาฯ ต่อไป
  • สระว่ายน้ำ จะจัดให้มีการบริการห้องอบซาว์นน่า เพื่อรองรับการผ่อนคลายจากการว่ายน้ำ โดยมีเงื่อนไขการให้บริการจะต้องเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำก่อน และต้องเสียค่าบริการทุกครั้งที่ใช้บริการ
  • สนามฟุตบอล ฐท.สส. จำนวน ๒ สนาม ด้วยการปรับปรุงสนามหญ้า และดูแลพื้นสนามหญ้า
  • สนามฟุตซอล ปรับปรุงพื้นสนามที่ชำรุดและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งปรับปรุงสนามเทนนิสให้เป็นสนามฟุตซอล ๒ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของนักกีฬาฟุตบอล ทั้งนี้ เนื่องจาก กำลังพลส่วนใหญ่จะไปใช้สนามเทนนิสที่บริเวณแฟลตส่วนกลาง
  • สนามเปตอง ปรับปรุงสนามให้มีความน่าเล่นมากขึ้น พร้อมกับจัดหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ

งานด้านฌาปนสถานสัตหีบ

 •     ความต้องการลูกค้า มีความต้องการอุปกรณ์ทันสมัย และสนองตอบความต้องการ
 •     เป้าหมาย จะให้บริการงานกีฬาที่มีคุณภาพ   
 •     แนวทางการดำเนินงาน

  • ปรับปรุงระบบการรับงานให้สมารถรับการดำเนินได้ที่เดียวจบ (One Stop Service) ตั้งแต่การรับศพ จนถึงการลอยอังคาร
  • ปรับปรุงเตาเผา ปัจจุบัน สามารถใช้ได้เพียงเครื่องเดียว และได้มีการนำอะไหล่ต่างๆ จากเครื่องที่ชำรุดมาทดแทนเครื่องที่สองให้สามารถปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ กกพศ.ฐท.สส. ได้เสนอความต้องการซ่อมทำไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงสูงที่เครื่องที่ใช้งานได้อาจจะมีการชำรุดไป จึงขอรับการสนับสนุนอะไหล่สำคัญบางตัวไว้สำรองคลัง เช่น พัดลมกรงกระรอก เพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องที่สองอยู่ในระหว่างรองบประมาณดำเนินการ
  • ศาลามีทั้งหมด จำนวน ๔ ศาลา สามารถใฃ้รับงานได้เพียง ๒ ศาลา ได้แก่ สาลา ๑ และ ศาลา ๒ ส่วน ศาลา ๓ และ ๔ นั้น สภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่วซึม ไม่สามารถรองรับงานได้ จึงเสนอขอปรับปรุงศาลา ๓ และ ๔ ตลอดจนทาสีเมรุใหม่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประมาณการและเสนอความต้องการไปแล้วพร้อมกับการปรับปรุงระบบเตาเผา อยู่ในระหว่างการรองบประมาณดำเนินการ
  • อบรมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสงเคราะห์ศพ