สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ มีเนื้อที่ ๒๗๑ – ๑ – ๕๐.๓๘๘ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของถนนสุขุมวิท ระหว่าง อ.สัตหีบ – จ.ระยอง กม.ที่ ๑๘๐ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี อยู่ในที่ราฃพัสดุ ทะเบียนเลขที่ ชบ.๔๘๒ ตามพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ กิ่ง อ.สัตหีบ จ.ฃลบุรี พ.ศ.๒๔๙๐ ในปี ๒๕๒๕ กห. ได้อนุมัติโครงการสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เนื่องจากกำลังพลส่วยใหญ่ของ ทร. โดยเฉพาะ กร. ได้ย้ายมาอยู่ในพื้นสัตหีบ ต่อมา ปี ๒๕๒๖ ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการฯ โดยมีสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย ประตูทางเข้า เสาธงราชนาวี ที่ทำการ โรงเก็บอุปกรณ์กีฬา สนามแข่งขันอัฒจันทร์ มีหลังคา และสนามฝึกซ้อม โดยมี สก.ทร. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และในปี ๒๕๓๑ สก.ทร. ได้มอบให้ ฐท.สส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ปี ๒๕๓๘ ทร. ได้มีนโยบายใช้สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เป็นสถานที่จัดงานการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี เนื่องจากกำลังพลส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สัตหีบ และเพื่อลดปัญหาการจราจรภายใน กทม. และจากการจัดงานแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวีครั้งแรก ได้พบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ทำให้ ทร. ได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงแก้ไขสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒,๙๖๙,๘๐๐.-บาท ได้แก่ ปรับปรุงลู่วิ่ง สร้างอัฒจันทร์ชั่วคราว ติดตั้งเก้าอี้อัฒจันทร์ จัดสร้างบล็อกสนามหญ้ากันดิน ปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ และจัดสร้างสนามฟุตบอลสนามฝึกซ้อม ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ได้อนุมัติเงินงบประมาณปรับปรุงเพิ่มเติม จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๓๘,๖๗๙,๐๐๐.-บาท ได้แก่ สร้างอัฒจันทร์มีหลังคา จำนวน ๕ หลัง สร้างสนามยิงปืนมาตรฐาน สร้างกระถางคบเพลิงพร้อมสกอร์บอร์ด สร้างรั้วยาว ๑,๔๔๕ เมตร สร้างระบบระบายน้ำและลู่วิ่งสนามฝึกซ้อม ปรับปรุงภายนอกสนามยิงปืน ปรับปรุงภายนอกอัฒจันทร์ กระถางคบเพลิง และสกอร์บอร์ด สร้างระบบรดน้ำสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม และสร้างระบบระบายน้ำพื้นสนามแข่งขัน

ฐท.สส. ได้เสนอโครงการพัฒนาสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เป็นศูนย์กีฬาแบบครบวงจร ภาคตะวันออก โดยจัดทำเป็นโครงการฯ ๕ ปี ตั้งแต่ ปี งป.๕๕ – ๕๙ โดย ทร. ได้อนุมัติเงินงบประมาณดำเนินการในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน บาท ได้แก่ ติดตั้งสกอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมอัฒจันทร์โครงเหล็ก จัดทำรั้วเหล็กด้านทิศเหนือ ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม และสาธาณูปโภคอัฒจันทร์หลังเก่า ติดตั้งเก้าอี้บันอัฒจันทร์ประธานฯ และซ่อมเปลี่ยนหลังคาโครงเหล็กที่เชื่อมอัฒจันทร์ และซ่อมปรับปรุงผิวถนนหน้าอัฒจันทร์ประธานฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ยังคงมีงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก จำนวน ๙ รายการ วงเงิน บาท ได้แก่ สนามเทนนิสมาตรฐาน จำนวน ๔ สนาม สระว่ายน้ำมาตรฐาน สร้างอัฒจันทร์ด้านทิศเหนือของนามฟุตบอล โรงพลศึกษามาตรฐานแบบโล่ง จำนวน ๒ หลัง เวทีมวยแบบติดตั้งไม่ประจำที่ โรงอาหาร อาคารพักนักกีฬา ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายนอก และงานปรับปรุงภูมิทัศน์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานค้าง

  • การจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
  • การซ่อมทำกำแพงสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ
  • การติดตั้งทีวีวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยสถานที่
  • การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ด้านหน้าสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ