แผนกการกีฬา

 • ภารกิจ ฝึกอบรม แนะนำ ส่งเสริม และจัดการแข่งขันด้านการกีฬา ให้แก่ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสนามกีฬากลางของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ 
 • การจัดหน่วย แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ได้แก่

  • หมวดวิชาการ และสงเสริมการกีฬา มีหน้าที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านวิชาการ กติกา ระเบียบข้อบังคับ กีฬาทุกประเภท รวบรวมสถิติข้อมูลค้นคว้า และวิจัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนแนะนำ และส่งเสริมการกีฬา
  • หมวดสถานที่ และอุปกรณ์การกีฬา มีหน้าที่ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสนามกีฬา จัดเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกประเภท
  • หมวดการฝึก และจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ ฝึกอบรม และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
 • กำลังพล อัตราทั้งสิ้น ๖๗ นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๑ นาย นายทหารประทวน จำนวน ๓๔ นาย และพลหทาร จำนวน ๒๒ นาย บรรจุจริง จำนวน ๔๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๗๑
 • งานที่ให้บริการ

 • สถานที่ติดต่อ แผนกกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ข้างดรงพลศึกษา ฐท.สส. โทร.๗๑๑๙๑ อีเมล์ chakard_thong@hotmail.co.th