บริการดนตรีและเครื่องเสียง

  • การบริการดนตรี จากแผนกดุริยางค์ ฐท.สส.

  • ​การบริการเครื่องเสียง ติดต่อได้ที่ บก.กกพศ.ฐท.สส. มหายเลขโทรศัพท์ ๗๑๑๕๒ ทุกวันเวลาราชการ หรืออีเมล์ worrasard@gmail.com