แผนที่ยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส. ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

วิสัยทัศน์

     กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ (กกพศ.ฐท.สส.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กกพศ.ฐท.สส. จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานสโมสร ดนตรี กีฬา และสงเคราะห์ศพที่มีคุณภาพ ในพื้นที่สัตหีบ”

พันธกิจ

 • ให้บริการงานสโมสร เพื่อบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 • ให้บริการงานวงโยธวาฑิต และหัสดนตรี เพื่อสนับสนุนงานของ ฐท.สส. และให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 • ให้บริการสนามฟุตบอล โรงยิม สระว่ายน้ำ และดำเนินการสนับสนุนงานด้านกีฬาทั้งปวงให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 • ให้บริการงานสงเคราะห์ศพ เพื่อการสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

เป้าประสงค์

 • บริการสโมสรด้วยความเป็นกันเอง และราคาถูก
 • บริการงานด้านดนตรีสตริง วงประเภทเครื่องสาย วงโยธวาทิต โฟล์คซองประกอบกล่องริทึม การร้องประสานเสียง และสนับสนุนการฝึกเต้นรำและร้องเพลง
 • บริการงานกีฬาที่มีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ขอใช้บริการ
 • บริการงานสงเคราะห์ศพแบบครอบวงจร ตั้งแต่การรับศพจนถึงการลอยอังคาร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนงานบริการด้านสโมสรที่มีคุณภาพ และครบวงจร
 • เพื่อสนับสนุนงานด้านดุริยางค์ได้หลากหลายประเภท
 • เพื่อสนับสนุนงานด้านกีฬาที่ตรงความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
 • เพื่อสนับสนุนงานสงเคราะห์ศพที่เป็นสวัสดิการ และครบวงจร

แผนที่ยุทธศาสตร์

     กกพศ.ฐท.สส. ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์หลักของ กกพศ.ฐท.สส. รายละเอียดตามผนวก ก. ที่มาของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ กกพศ.ฐท.สส. และทำการศึกษาแผนที่ยุทธศาสตร์ของ ทร. และ ฐท.สส. ตลอดจนนโยบายของ ผบ.ทร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดำเนินการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส. รายละเอียดตามรูปภาพที่ ๑ แผนที่ยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส.

     ยุทธศาสตร์ จากแผนที่ยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส. สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักได้ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ปรับปรุงกระบวนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและออกข้อกำหนดแนวทางการให้บริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
 • ยุทธศาสตร์พัฒนายุทโธปกรณ์และองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และสามารถสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังพลให้มีความเป็นมืออาชีพและมีใจรักงานบริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีหัวใจรักงานการบริการ และสามารถทำงานอย่างมีคุณภาพเทียบเท่ากำลังพลของหน่วยงานให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ
 • ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับเอกชนภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ กกพศ.ฐท.สส. สามารถสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการนำเอกชนภายนอกมาร่วมสนับสนุนการทำงานที่เกินขีดความสามารถของกำลังพล

กลยุทธ์

กลยุทธ์ จากยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส. ดังกล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้

 • กลยุทธ์ที่ ๑       SO1 จัดกิจกรรม/โครงการด้วยงบประมาณกิจการสโมสรฯ (S1/S2/O1/O3)
 • กลยุทธ์ที่ ๒       SO2 นำระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (S1/S2/O1)
 • กลยุทธ์ที่ ๓       SO3 นำเอกชนเข้ามาร่วมงานในส่วนที่เกินขีดความสามารถ (S1/S2/O2)
 • กลยุทธ์ที่ ๔       SO4 ปรับปรุงชั่วโมงสำราญให้ตอบสนองความต้องการ (S1/S2/O3)
 • กลยุทธ์ที่ ๕       SO5 ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและหน่วยเรือทราบถึงการจัดกิจกรรม (S1/S2/O3)
 • กลยุทธ์ที่ ๖       ST1 เสนอความต้องการกำลังพลเฉพาะทางเป็นกรณีพิเศษหรือรับสมัครต่อ (S1/T1)
 • กลยุทธ์ที่ ๗       ST2 พิจารณารูปแบบโครงสร้างใหม่ในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบ (S1/S2/T2)
 • กลยุทธ์ที่ ๘       ST3 ซ่อมทำและจัดหาเครื่องมือยุทโธปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (S1/S2/T3)
 • กลยุทธ์ที่ ๙       WO1 จัดสรรรายได้ให้ลงไปให้กำลังพลให้ทั่วถึงตามความพึงมีพึงได้ (W1/O1)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๐     WO2 ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการที่เป็นมืออาชีพและได้มาตรฐาน (W2/W3/O2)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๑     WO3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้กำลังพลรักงานบริการ (W2/W3/O2)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๒     WO4 มีแผนยุทธศาสตร์ให้รองรับการทำงาน (W3/O1/O2/O3)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๓     WO5 มีแผนปฏิบัติการของทุกแผนกให้ทราบงานที่ต้องทำ (W3/O1/O2/O3)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๔     WO6 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
 • กลยุทธ์ที่ ๑๕     WO7 จัดหายุทโธปกรณ์รองรับการทำงานตามยุทธศาสตร์ให้ครบวงจร (W4/O1/O2/O3)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๖     WT1 จัดหาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกำลังพลเฉพาะทาง (W1/T1)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๗     WT2 จ้างบริษัทฯ ภายนอก สนับสนุนการบริการที่เกินขีดความสามารถ (W3/T2)
 • กลยุทธ์ที่ ๑๘     WT3 จัดทำแบบสอบถามความต้องการปรับปรุงงานบริการ (W2/W3/W4/t1/T2/T3)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

     เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีงาน/กิจกรรม/โครงการสนับสนุน กกพศ.ฐท.สส. จึงได้เสนองาน/กิจกรรม/โครงการรายละเอียดตาม ผนวก ข. งาน/กิจกรรม/โครงการสนับสนุนกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยง

          เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย บรรลุตามเป้าประสงค์ จึงต้องมีการวิเคราะห์และจัดการกับความเสี่ยง รายละเดียดตาม ผนวก ค. การบริหารความเสี่ยง