ที่มาของการทำยุทธศาสตร์

เป็นผนวก ก. ในแผนยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่