แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์

เป็นผนวก ข. ในแผนยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่