การบริหารความเสี่ยง

เป็นผนวก ค. ในแผนยุทธศาสตร์ กกพศ.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่