ปรับโครงสร้างกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

ตามที่ ศปส.ทร. ได้มีแนวทางให้ดำเนินการปรับโครงสร้างระบบสวัสดิการ ทร. ใหม่ โดยให้รวมกลุ่มงานที่เหมือนกันไว้ในกลุ่มงานเดียวกัน ดังนั้น กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่ สัตหีบ จึงได้ถูกรวบกลับไปอยู่ในสวัสดิการฌาปนสถาน ทร. ท้งนี้ กกพศ.ฐท.สส. ได้ดำเนินการจัดทำร่างโครงสร้าง และปดจ.๕๘ ไว้เรียบร้อบแล้ว รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

1. อัตราโครงสร้างกำลังพล ผนวก ก-ข

2. โครงสร้าง ผนวก ค-ง

3. โครงสร้างฌาปนสถาน ทร พื้นที่สัตหีบ

4. แนวทางการพัฒนาฌาปนสถาน ทร สัตหีบ