KM

จากวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. สามารถนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของ กกพศ.ฐท.สส. ได้ว่า

“กกพศ.ฐท.สส. จะเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ด้านงานบริการและนันทนาการ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารรถนำมากำหนดเป้าหมาย ได้ดังนี้

๑.      กำลังพลภายใน กกพศ.ฐท.สส. มีวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนการจัดการความรู้

๒.       มีระบบการจัดการความรู้ด้านการบริการและนันทนาการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถทำงานทดแทนกันได้

๓.      กำลังพลภายใน กกพศ.ฐท.สส. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม และเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

๔.      มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์การความรู้เสมือน

แผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้หลักที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ KM TREE MAPPING

km

แผนการจัดการความรู้ของ กกพศ.ฐท.สส.

 

จากแผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้ของ กกพศ.ฐท.สส. สามารถกำหนดเป็นแผนงานได้ ๒ แผนงาน ได้แก่

๑.      แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การอบรม/บรรยาย และการจัดนิทรรศการ

แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้ และการถอดความรู้จากหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการกีฬา ดุริยางค์ สโมสร และการสงเคราะห์ศพ