การพัฒนางานบริการดุริยางค์

ด้านองค์บุคคล

ด้านองค์วัตถุ

 • การซ่อมทำเครื่องดนตรี

   

  • จ้างซ่อมทำเครื่องดนตรี สำหรับวงโยธวาฑิต จำนวน ๑๖ เครื่อง วงเงิน ๑๐๔,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กกพศ.ฐท.สส. ที่ กห ๐๕๒๑.๗/๖๗๗ ลง ๓๐ ก.ค.๕๖
  • จ้างซ่อมทำเครื่องดนตรี สำหรับวงหัสดนตรีแลบะเครื่องกระทบ จำนวน ๖ เครื่อง วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ง-บาท รายละเอียดตามบันทึก กกพศ.ฐท.สส. ที่ กห ๐๕๒๑.๗/๖๗๗ ลง ๓๐ ก.ค.๕๖
 • การจัดหาเครื่องดนตรี

   

  • จัดหาเครื่องดนตรีทดแทน สำหรับวงโยธวาฑิต จำนวน ๙ เครื่อง วงเงิน ๙๘๙,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กกพศ.ฐท.สส. ที่ กห ๐๕๒๑.๗/๖๗๗ ลง ๓๐ ก.ค.๕๖
  • จัดหาเครื่องดนตรีทดแทน สำหรับวงหัสดนตรี จำนวน ๗ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๙๔,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กกพศ.ฐท.สส. ที่ กห ๐๕๒๑.๗/๖๗๗ ลง ๓๐ ก.ค.๕๖
 • การพัฒนาระบบเครื่องเสียง

   

  • จัดหาเครื่องดนตรี พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๙๔๔,๐๗๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กกพศ.ฐท.สส. ที่ กห ๐๕๒๑.๗/๖๗๗ ลง ๓๐ ก.ค.๕๖
  • ซ่อเมทำเครื่องดนตรี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๑,๔๖๘,๒๒๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กกพศ.ฐท.สส. ที่ กห ๐๕๒๑.๗/๖๗๗ ลง ๓๐ ก.ค.๕๖

​​ด้านบริหารจัดการ

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กำลังพลของดุริยางค์ในพื้นที่สัตหีบ เพื่อบูรณาการการทำงานและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ อาทิ เช่น การร่วมเล่นวงโยธวาฑิตร่วมกัน การร่วมร้องเพลงประสานเสียงในงานต่างๆ ในพื้นทีสัตหีบ เป็นต้น