การพัฒนางานบริการสงเคราะห์ศพ

maindrematory

stracrematory

ด้านองค์บุคคล

ด้านองค์วัตถุ

  • จ้างซ่อมทำเตาเผาศพทำปลอดสารพิษ และอาคารเมรุเผาศพ ของแผนกฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๒,๔๙๔,๐๐๐.-บาท ตามแบบ กชธ.ฯ หมายเลข ๓๐๕๗-๐๒๑ (๔ แผ่น) และประมาณการแผนกออกแบบ กชธ.ฯ เลขที่ ๓๑/๕๗ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๖ (๕ แผ่น)
  • จ้างซ่อมทำอาคารสวดพระอภิธรรมหน้าเมรุ แผนกฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ กชธ.ฯ หมายเลข ๓๐๕๗-๐๑๘ (๖ แผ่น) และรายการประกอบแบบ (๔ แผ่น) รวม ๑๐ แผ่น และประมาณการแผนกออกแบบ กชธ.ฯ เลขที่ ๒๕/๕๗ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๖ (๓ แผ่น)  
  • จ้างซ่อมทำอาคารสวดพระอภิธรรมศพ ศาลา ๓ ของแผนกฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๑,๐๙๖,๐๐๐.-บาท ตามแบบ กชธ.ฯ หมายเลข ๓๐๕๗-๐๑๙ (๕ แผ่น) และรายการประกอบแบบ (๔ แผ่น) รวม ๙ แผ่น และประมาณการแผนกออกแบบ กชธ.ฯ เลขทีร่ ๒๖/๕๗ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๖ (๓ แผ่น) 
  • จ้างซ่อมทำอาคารสวดพระอภิธรรมศพ ศาลา ๔ ของแผนกฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๑,๐๙๖,๐๐๐.-บาท ตามแบบ กชธ.ฯ หมายเลข ๓๐๕๗-๐๒๐ (๕ แผ่น) และรายการประกอบแบบ (๔ แผ่น) รวม ๙ แผ่น และประมาณการแผนกออกแบบ กชธ.ฯ เลขที่ ๒๗/๕๗ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๖ (๓ แผ่น) 
  • จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบเมรุฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กชธ.ฐท.สส. ที่ต่อ กชธ.ฯ เลขรับ ๔๔๑๙/๔๕ ลง ๓ เม.ย.๕๖ แบบ กชธ.ฐท.สส. หมายเลข ส.๐๑๕๖-๐๑๙ จำนวน ๒ แผ่น, ๕๑๕๓-๐๐๔ และประมาณการ เลขที่ ๐๑๒/๕๖ ลง ๒๕ มี.ค.๕๖  จำนวน ๔ แผ่น 

ด้านบริหารจัดการ