การพัฒนางานบริการกีฬา

ด้านองค์บุคคล

 • พัฒนาองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกิดจากกำลังพลเฉพาะทางและกำลังพลที่จะต้องเกษียณอายุราชการ

ด้านองค์วัตถุ

 • การทาสีอาคารพลศึกษาฯ และสระว่ายน้ำราชนาวี สัตหีบ
 • การซ่อมทำกำแพงรั้ว สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ 
 • การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ 
 • การติดตั้งระบบทีวีวงจรปิด เพื่อการรักษาความปลอดภัยสถานที่สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ
 • ซื้อวัสดุซ่อมทำสายไฟฟ้าและชุดโคมไฟแสงสว่างภายในและภายนอก อาคารพลศึกษาฯ และห้องเครื่องปั๊มน้ำ สระว่ายนน้ำราชนาวี สัตหีบ วงเงิน ๗๓,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามประมาณการ เลขที่ ๑๔/๕๗ ลง ๒๐ พ.ญ.๕๖ จำนวน ๒ แผ่น แลบะเลขที่ ๑๕/๕๗ ลง ๔ ธ.ค.๕๖ จำนวน ๒ แผ่น
 • ซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัฒจรรย์และไฟฟ้าโดยรอบสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ วงเงิน ๒๒,๑๐๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กชธ.ฯ ที่ต่อ กชธ.ฯ เลขรับ ๗๗๔/๕๖ ลง ๑๙ มี.ค.๕๖ และประมาณการลง ๑๘ มี.ค.๕๖ จำนวน ๒ แผ่น
 • จ้างซ่อมปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับการพัฒนาพื้นที่ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ วงเงิน ๑๑๕,๕๐๐.-บาท ราายละเอียดตามบันทึก กชธ.ฯ ที่ต่อ กชธ.ฯ เลขรับ ๔๖๑๔/๕๕ ลง ๒๙ ม.ค.๕๖ แบบ กชธ.ฐท.สส. หมายเลข ๐๒๕๖-๐๐๓-๑/๓,๒/๓,๓/๓ จำนวน ๓ แผ่น ๕๑๕๓-๐๐๔ จำนวน ๒ แผ่น ๕๑๕๓-๐๐๕ จำนวน ๒ แผ่น และ ๐๕๑๓-๐๑๗ จำนวน ๑ แผ่น จำนวน ๑ ชุด และประมาณการ ลง ๒๑ ม.ค.๕๖ จำนวน ๓ แผ่น
 • ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ วงเงิน ๒๙๙,๕๐๐.-บาท รายละเอียดตามบันทึก กชธ.ฯ ที่ต่อ กชธ.ฯ เลขรับ ๒๓๙๖/๕๖ ลง ๑๔ ส.ค.๕๖ แบบ กชธ.ฐท.สส. หมายเลข ส.๐๑๕๖-๐๔๐ จำนวน ๒ แผ่น ประมารการ ลง ๕ ส.ค.๕๖ จำนวน ๒ แผ่น

ด้านบริหารจัดการ

 • ปรับปรุงระเบียบการเข้าเวร-ยามของเจ้าหน้าที่แผนกการกีฬา ส่วนแยก ที่ประจำที่สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ
 • แผนงานการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ สนามกีฬาราชนาวี ให้เป็นวงรอบและมีประสิทธิภาพ