ห้องสมุดราชนาวิกสภา พื้นที่สัตหีบ

ตามนโยบาย ผบ.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๗ ด้านนโยบายทั่วไป ข้อ ๖ พัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวในทุกระดับชั้น ได้เข้าถึงและได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และด้านกำลังพล ข้อ ๔ ส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน รวมทั้งการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น กกพศ.ฐท.สส. จึงได้ปรับปรุงห้องสมุดราชนาวิกสภา พื้นที่สัตหีบ ด้วยการขอรับการสนับสนุนหนังสือภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ มากมาย จากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ดังมี รายชื่อหนังสือภาษาอังกฤษที่มีในห้องสมุดฯ (ปรับปรุงเมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๗) เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้มีการบริการห้องสมุดที่ดี มีคุณค่า และมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘